Friday, August 12, 2016

GLOBAL GOALS 2015-"Најголемиот Глобален час"

Светска акција за промоција на 17 Глобални цели за одржлив развој-
Supporting 17 Global Goals for sustainable development- 


Third grade-Primary School Koco Racin v Ivanjevci Mogila- Macedonia . Teacher Vese Vesela Bogdanovic
#TellEveryone
#TheGLOBALGOALS
The Global Search for Education
Globalgoals​


Република Македонија, како членка на Обединетите Нации, преку Министерството за образование со поддршка на УНИЦЕФ се вклучи во оваа глобална иницијатива предводена од генералниот секретар на Обединетите Нации, co поддршка на
УНИЦЕФ, УНЕСКО.

И ние денес бевме тим за поддршка преку неколку активности :
-Запознавање и поддршка на17 Глобални цели за одржлив развој-

-Визуелно претставување на целите( театри на маса)

-Наши ликови- херои, имаат идеи за спасување на Светот-Говорна вежба

-Изработка на одделенска електоронска сликовница

-Тимска работа и соработка.

https://www.facebook.com/vese.vesela/media_set?set=a.10207581839413530.1073742057.1516726688&type=3

29.09.2015

ЕU Code Week 2015-СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ ПРЕКУ ИГРА

Labanotation #Europe Code Week 

#codeEUhttp://events.codeweek.eu/view/6805/coding-everywhere-in-everything/

СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ 

ПРЕКУ ИГРА

Учење по пат на обиди и грешки

Kреираме наш програмсkи јазик-Графички симболи за кодирање.

Самостојно креираме  кратки и едноставни програми со редоследна структура со цел- СИНХРОНИЗИРАНО ТАНЦУВАЊЕ ВО ГРУПА


-Анализаме  проблемски ситуации и можни решенија

-Алгоритамско претставување на чекорите и можно решение на проблемската ситуација

-Кодираме

-Дебагираме

-Изворната програма ја преведуваме во извршна-  

-Корекција на грешки

-Tестирање

Крај

ИГРА Помогни му на роботот да сплете плетенка:

Самостојно креирање на кратки и едноставни програми со редоследна структура


 Wednesday, August 3, 2016

Струјно коло-Истражувачки активности

Струјно коло-Истражувачки активности
За време на ваква активност НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ може да биде фокусирано на: Стекнување основни, појдовни претстави преку: приказна, игра, разговор со возрасни, примена на ИКТ и поврзување со секојдневното искуство; предвидување; планирање на истражувачката работа, изработка на струјно коло, истражување и тестирање на електрични кола и откривање на проблеми во работата на струјните кола; правење набљудувања и објаснување што е откриено и како е решен проблемот или зошто не е решен, разговор- дали резултатите ги поддржуваа предвидувањата.
ЦЕЛИ И МОЖНИ ОЧЕКУВАЊА за оваа тема: Користи (различни извори) секојдневни искуства, разговор со возрасни, примена на ИКТ за добивање на информации потребни за понатамошно истражување. Собира докази со набљудување кога се обидува да одговори некое научно прашање. Ја планира истражувачката работа. Предвидува што ќе се случи пред да одлучи нешто да направи. Поставува прашања и предлага начини како да се одговорат. Спроведува научно истражување. Набљудува и ги запишува набљудувањата. Добива и претставува докази. Разгледува докази и прави споредби. Користи различни начини за да им каже на другите што се случило. Прави споредби. Идентификува едноставни модели и асоцијации. Зборува за предвидувања(усно и во текст), за исходи и зошто тоа се случило. Разгледува и објаснува што се случило. Препознава елементи на прости кола вклучувајќи батерии. Знае како прекинувач може да се користи за прекин на струјно коло. Клучен вокабулар:Батерии, Светилки , Држач за батерија,  Струјно коло,  Жица, Прекинувач, фазомер

На странава ќе се задржиме на неколку игри, интересни за дечињата од оваа возраст, кои можат да се комбинираат по редослед кој одговара на целите за фазата на воведување и истражување. Но, кога е во прашање науката а симулацијата е лесно изводлива, најпрвин треба да пристапиме со разгледување на конкретен модел и неговото функционирање па преку него да се запознаеме со деловите, поимите и начинот на работа. Ова директно пристапување кон изработка на модели