Sunday, July 19, 2015

Множење со 1, 2, 3, 4, 5, 10

Го разбира множењето како опишување на низа од броеви, како собирање на исти собироци и го користи знакот за множење

No comments:

Post a Comment