Saturday, September 19, 2015

16.09.2015

Наш дизајн за прочитана книга-Разгледување на дизајнирани книги. Различни идеи за изработка на домашни тематски книги и сликовници.


-Читање на приказната
Чудните доживувања на госпоѓицата Жолтоперковска

-Анализа на приказна и нејзино претствување-Наш дизајн за нова книга-Креативна кутија-Жива сликовница

Подготовка на план за промоција на новиот дизајн 

No comments:

Post a Comment