Thursday, September 17, 2015

17.09.2015

Работилница број 6

Пишување приказни по слика
 како асоцијација

Развој на креативна фантазија и вокабулар


1 Почетна активност- ТЕЛЕВИЗОР-Изработка на телевозор

2 Излекување слика и опис на сликата

3-Запишуваме- ШТО СЕ ГЛЕДАМ на сликата-патека од зборови. На тој начин добиваме основа, почетни зборови од кои следно поаѓаме при пишување на приказната. 

Целта е да се напише приказна во која секој претходно запишан збор ќе добие барем неколку свои реченици, поврзни со него- детален опис, настан, емоција, претпоставка....А сите реченици ќе бидат поврзани во една  целина-приказнаNo comments:

Post a Comment