Tuesday, October 20, 2015

Математички вежби со Пиши-бриши кутивчиња

Математички вежби со ПИШИ-БРИШИ КУТИВЧИЊА
-Одредува за1,10,100 повеќе/помалку од двоцифрени и трицифрени броеви и на тој начин продолжува замислени низи 
-Запишува мој замислен трицифрен број според усни инструкции за положба на цифрите на место С Д Е
-Подредува по големина три извлечени боја.(натпревар)
-Го наоѓа местото на трицифрениот број во бројна низа на стотки и десетки
-Ја знае вредноста на секоја цифра во трицифрен број и го објаснува тоа.
-----------------------------------------------------------------------------
ЛИЦЕНЦИРАНО
Сите права се заштитени. 
Идеите и материјалите може слободно да се применуваат во настава со наведување на линк до извор и автор., особено при јавна промоција на часови.
Забранета реупотреба во авторски пишувани и публикувани трудови, фотографии и извештаи од секаков вид без претходна писмена согласнот и наведување на извор и автор.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Без ацетонски фломастери!
No comments:

Post a Comment