Friday, August 12, 2016

ЕU Code Week 2015-СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ ПРЕКУ ИГРА

Labanotation #Europe Code Week 

#codeEUhttp://events.codeweek.eu/view/6805/coding-everywhere-in-everything/

СОВЛАДУВАЊЕ НА АЛГОРИТАМСКО РАЗМИСЛУВАЊЕ 

ПРЕКУ ИГРА

Учење по пат на обиди и грешки

Kреираме наш програмсkи јазик-Графички симболи за кодирање.

Самостојно креираме  кратки и едноставни програми со редоследна структура со цел- СИНХРОНИЗИРАНО ТАНЦУВАЊЕ ВО ГРУПА


-Анализаме  проблемски ситуации и можни решенија

-Алгоритамско претставување на чекорите и можно решение на проблемската ситуација

-Кодираме

-Дебагираме

-Изворната програма ја преведуваме во извршна-  

-Корекција на грешки

-Tестирање

Крај

ИГРА Помогни му на роботот да сплете плетенка:

Самостојно креирање на кратки и едноставни програми со редоследна структура


 No comments:

Post a Comment